Regulamin

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin ten określa zasady zakładania oraz użytkowania usług na serwerach spółki H88 S.A.
2. Dokonanie opłaty przez abonenta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
3. H88 S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu, o czym poinformuje swoich klientów drogą mailową z 14 dniowym wyprzedzeniem.


§2 AKTYWOWANIE USŁUGI

1. Klient składa zamówienie ze strony www.linuxpl.com badź z panelu klienta pod adresem http://panel.linuxpl.com.
2. Aktywacja usługi przeprowadzana jest pół automatycznie, weryfikowana przez pracownika. Po aktywacji klient otrzymuje drogą elektroniczną dane do logowania.
3. Klient ma możliwość niedopłatnego przetestowania usługi - przez 14 dni od momentu zalozenia konta.
4. Po 14 dniach testowych usługa jest automatycznie blokowana jeżeli faktura proforma nie została opłacona.
5. Po opłaceniu usługi konto testowe staje się kontem opłaconym, dane zapisane w okresie testowym są zachowane na serwerze.


§3 CENY I PŁATNOŚCI

1. Usługodawca zapewnia niezmienność cen usług w czasie trwania okresu rozliczeniowego.
2. Po zakonczeniu okresu rozliczeniowego abonent ma prawo przedłużyć usługę zgodnie z obowiazującym cennikiem.
3. Płatność za konto testowe można dokonać w czasie trwania testu usługi oraz do 30 dni po jej zakończeniu.
4. Usługodawca 14 dni przed zakończeniem świadczenia usługi prześle abonentowi informacje o możliwości wydłużenia usługi.
5. W przypadku blokady usługi, można ją odblokować na podstawie przesłanego potwierdzenia wpłaty drogą elektroniczną (nie dotyczy domen internetowych).
6 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problem lub opóźnienia w płatnościach po stronie osób trzecich np. banku, przekazu pocztowego.
7. H88 S.A. może odmówić rejestrację domeny w przypadku gdy:
• podczas próby rejestracji domeny, domena ta jest już zarezerwowana bądź zarejestrowana,
• abonent nie ma prawa do wykupienia danej domeny, np. jest to nazwa miasta bądź znak zastrzeżony,
• abonent podał nieprawidłową nazwę domeny,
• abonent podał nieprawidłowe dane, co zgodnie z regulaminem NASKU może skutkować zawieszeniem domeny.

8. Rozliczenia płatności kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
9. W przypadku opłaty za domene poza terminem wyznaczonym na fakturze, klient będzie zobowiązany do ponownej rezerwacji domeny w panelu klienta.


§4 PRYWATNOŚĆ

1. H88 S.A. zapewnia prywatność danych, w tym poczty elektronicznej swoim abonentom.
2. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo udostępnienia zawartości konta oraz baz danych organom państwowym do tego uprawnionym np. prokuraturze.
3. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez H88 S.A. w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do abonenta.


§5 ZOBOWIĄZANIA H88 S.A.

1. Serwery dostępne są do użytku abonenta przez całą dobę. H88 S.A. zastrzega sobie prawo do krótkich przerw w działaniu usługi wynikających z okresowych konserwacji (aktualizacji) systemu lub spowodowanych sytuacjami nieprzewidywalnymi (klęski żywiołowe, awarie łącz międzynarodowych itp).
2. W przypadku planowanej przerwy w działaniu usług, usługodawca zobowiązuje się do poinformowania wszystkich abonentów o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
3. Usługodawca nie ma ponosi odpowiedzialności prawnej za materiały umieszczone na koncie klienta.
4. Usługodawca może wypowiedzieć usługe abonentowi przy nagminnym łamaniu regulaminu.
5. W przypadku braku dostępu do usługi z winy usługodawcy dłużej jak 24h w trybie ciągłym, usługodawca zobowiązuje się do wydłużenie o 1 miesiac abonamentu za każde rozpoczęte 24h przerwy.
6. Usługodawca może naliczyć dodatkową opłatę w przypadku przekroczenia dozwolonego transferu miesięcznego w kwocie 3zł netto za 1 GB transferu. Abonent może zażądać zmiany ustawienia na auto-zawiesznie konta przy przekroczniu transferu, aby uniknąć dopłat.
7. Usługodawca zobowiązuje się do tworzenia cyklicznych, automatycznych kopii danych klientów i trzymania ich na oddzielnych serwerach.
8. Usługodawca zapewnia ,ze doklada wszelkich staran aby usluga dzialala w trybie ciaglym i zobowiazuje sie do usuwania usterek w jak najkrotszym czasie.
9. Support dla Klientow jest swiadczony w trybie ciaglbym 24 godziny na dobe przez caly rok .


§6 ZOBOWIĄZANIA ABONENTA

1. Wszyscy abonenci są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.
2. H88 S.A. zastrzega sobie prawo do zawieszenia usługi bez zwrotu poniesionych kosztów, jeżeli:
• na koncie będą umieszczone treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym w tym treści rasistowskie, faszystowskie, wzywającym do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym,
• abonent będzie rozsyłał wiadomości spam,
• abonent działa na szkode innym użytkownikom internetu,
• nie została uiszczona opłata za usługę,
• abonent uruchamia programy typu shoutcast, dcchub lub innych transmitujących w czasie rzeczywistym dźwięk lub obraz,
• abonent nagminnie przekracza zasoby systemowe (naruszanie stabilności).
3. Obowiązkiem abonenta jest utrzymanie aktualnych danych kontaktowych, zapisanych w panelu klienta.
4. Abonent nie powinien przekazywać haseł dostępu do konta osobom trzecim, jedynie osobom upoważnionym.


§7 ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa wygasa automatycznie z braku wpłaty za konto zgodnie z datą na fakturze, która kończy okres rozliczeniowy.
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdej chwili za porozumieniem stron.
3. W przypadku rezygnacji ze świadczonych usług ze strony abonenta, usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
4. Rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron z 14 dniowym wyprzedzeniem.


§8 REKLAMACJE

1. Abonement składa reklamacje w formie pisemnej:
• Pismem wysłanym pocztą na adres:
H88 S.A. 35-506 Rzeszów, ul. Krakowska 66
• Faksem na numer: 017 787 60 72
• Mailowo: admin@linuxpl.com, dokument musi być zeskanowany i załączony do wiadomości.


§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do umowy pomiędzy abonentem a firmą H88 S.A. ma zastosowanie prawo polskie. Obie Strony zobowiązane są do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby H88 S.A.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 25.11.2010 r.

 

Szybki kontakt

Pomoc techniczna

Infolinia: 0801 000 391

tel: +48 (17) 787 69 67

polecamy : hosting serwery dedykowane